Không liên kết và tuyên bố từ chối trách nhiệm

Nhãn hiệu 'WhatsApp', biểu tượng của nó và các Dịch vụ khác Các nhãn hiệu và biểu tượng thuộc sở hữu và / hoặc được cấp phép cho Facebook, Inc. và / hoặc các Chi nhánh của nó. Chúng tôi không liên kết, liên kết, ủy quyền, chứng thực bởi hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối chính thức với Facebook, Inc.

Việc sử dụng bất kỳ tên thương mại hoặc nhãn hiệu nào chỉ dành cho mục đích nhận dạng và giáo dục.

Để được giải đáp thắc mắc liên hệ chúng tôi.

Ngoài ra, các ứng dụng được chia sẻ trên trang web của chúng tôi chỉ dành cho mục đích thông tin, chúng tôi không phải là nhà phát triển của bất kỳ ứng dụng nào trong số này (chúng tôi cũng không biết bất kỳ nhà phát triển nào của các ứng dụng này) và chúng tôi không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ ai sử dụng chúng qua ứng dụng WhatsApp chính thức.

Tất cả các bài báo và khuyến nghị được xuất bản bởi các đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như từ https://slotogate.com, đều mang tính thông tin và không cấu thành lời kêu gọi hành động.

Bạn thực sự nên sử dụng WhatsApp chính thức nếu bạn yêu cầu chúng tôi.

Bạn đang tự tải xuống, cài đặt và sử dụng các ứng dụng này, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ tác hại nào đối với thiết bị của bạn hoặc bạn theo bất kỳ cách nào.

Vui lòng tự nghiên cứu trước khi tải xuống và cài đặt bất kỳ ứng dụng nào trên thiết bị của bạn.

viVietnamese